Saturday, October 24, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 738

ಮೂಳೆ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದು, ಆ ಮೂರ್ಖಪಶು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನೇ 'ಆಹಾ! ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ!' ಎಂದು ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂತೆ ಮೂರ್ಖರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಆಭರಣಗಳನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಆನಂದಪಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರದೇ ಆದ ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ ಮುಂತಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಾವು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, October 23, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 737

ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದರ ವರ್ಣನೆಯಿದಯೇ ಹೊರತು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಪೀತಾಂಬರದ ವರ್ಣನೆಯಿಲ್ಲ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, October 22, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 736

ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ವಾಸ್ತವ. ಆದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮೂರ್ತಿಯ ಪಕ್ಕದಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಣಜದಹುಳುಗಳ ಗೂಡನ್ನೇ ಆ ಋಷಿಗಳು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದೂ, ಆ ಕಣಜಗಳಿಂದ ಕಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ಬರುವರೆಂದೂ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಹೇಳುವ ಮೂಢರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, October 21, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 735

ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಧಾಮಕ್ಕೂ ತಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ಅದುಬಿಟ್ಟು ಆಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನೇ ಬಣ್ಣಿಸುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೇಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, October 20, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 734

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆಹೋಗಿ 'ದೇವರುಂಟು' ಎಂದರೆ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. "ದೇವರಿಲ್ಲ" ಎಂದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. 'ದೇವರು ಪ್ರಕಾಶ-ಆನಂದಗಳಿಂದಕೂಡಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗುಡಿಯಮುಂದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯೂ ಬೊಬ್ಬೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೊಬ್ಬೆಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಬೊಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ನಾದ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಗುಡಿಯದೇ ಆದ ನಾದವೇನು? ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, October 19, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 733

ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದಭೂತ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಏನೋಮಾಡಿ ಆಭೂತ ಓಡಿಸಿದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನ್ನುವುದುಬೇಡಿ. ಇವನೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳುಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಆ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು, ಈಗ ಬಹಳನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಾಗಬಾರದು. ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚಪಲತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ್ರಾವ್ಯಾಜದಿಂದ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, October 18, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 732

ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ, ಯೋಗದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಬಳಿಕ, ನಮ್ಮ ಭೋಗವಿಲಾಸವನ್ನೇ ನೋಡಿಬರಲು ದೇವಾಲಯ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರುವುದಾಗಿದೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, October 17, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 731

ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವನ್ಮೂಲವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾತ್ರಾ-ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಮರ ಮುಂತಾದ್ದನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡುವುದರ ಆಶಯವೇನು ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಸದಾಶಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಅವು ಇರುವುದರಿಂದ, ಆ ಬಿಂಬವನ್ನರಿಯುವುದು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, October 16, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 730

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಸವಾಗೇ ಉಳಿಯದೆ ಇರುವಂತೆ ಇನ್ನಾವುದಾದರೂ ಗುಟುಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಮರ್ಮವರಿತವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ. ಅಂತಹವರ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ಛತ್ರಿಯಂತೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಬಿಸಿಲು ಇರುವಾಗ ತಂಪಿಗಾಗಿ ಅದುಬೇಕು. ಕೈಗೆ ಹೊರುವ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಆದರೂ ಅದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಂಪುಕೊಡೂತ್ತಿದ್ದು ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, October 15, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 729

ವಿಕಾರವಾದ ಕಲ್ಲು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೂ 'ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾದ ವಸ್ತುವಿದೆ' ಎಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಬೇಕು.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, October 14, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 728

ಮನಷ್ಯನ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಲೌಕಿಕಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಾಂತಿ, ಸಂಯಮ, ಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೆಲ್ಲಿ? ಅವುಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಮಂದಿರ-ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಬೇಕು. ಶಾಂತಿ, ಸಂಯಮ, ಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಫಲವಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನು ಲಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಫಲದಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಸೆಯಾಗಲೀ, ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗದೇಹೋದರೂ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವಸಲುವಾಗಿಯೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರುವುದು, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಮಾಡುವುದು, ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, October 13, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 727

ಜೀವಮಣಿಯೆಂಬ ಪದ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೆ ಇದು. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆದಿಯಾದ ತೀರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈಮಣಿಕರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಸಿದ್ಧಿ. ಭೌತಿಕ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೆ ಇದರ ಪ್ರತೀಕವಷ್ಟೇ? ಒಳ ಭಾವವರಿತು ಸ್ನಾನಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹರಿಹರ ಸಾಯುಜ್ಯ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, October 12, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 726

ಯಾವ ಚಿದಂಬರದ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆಯೋ, ತಿರುಗಿ ಯಾವುದನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕೋ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಬೇಕು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, October 11, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 725

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಸೇರಿರುವ ಜಾಗವೇ ಚಿದಂಬರ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, October 10, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 724

(ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ ಒಂದರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಕಾಲದ್ದು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಡಿದ ಮಾತು) ಊರ್ಧ್ವಮೂಲವೂ, ಅಧಶ್ಶಾಖವೂ ಆದ ಸನಾತನ ಅಶ್ವತ್ಥವುಂಟು. ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹೊರಗಿನ ಅರಳಿಯಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬನು ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿ ಪಾವನವಾದ ಅಶ್ವತ್ಥವೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಕಾಲವಾದಮೇಲೂ ಅದೇ ಮರ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದೇ? 'ದೇಶಿಕರಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವ ಅಶ್ವತ್ಥ ಇದು'-ಎಂದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ದೇವಾಲಯದವರು ಈಗ ತೋರಿಸುವ ಮರಕ್ಕೆ ೩೦ ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಮರವು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥವು ಸನಾತನ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, October 9, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 723

ಅಕ್ಕಸಾಲೆಯು ಮೊದಲು ಒಂದು ಮೇಣದ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೇಣದ ಬೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೊಂಬೆಗೆ ಹಾದಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಜನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಐತಿಹ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಡಬಾರದು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, October 8, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 722

ಬಹಳ ಗಲಾಟೆಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಾದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಗಿದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೋಹಾಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಮುಖಮುದ್ರೆ ನಟಿಸಿದರೆ ಅವು ಬರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಚಂಡಿಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಶಾಂತಿಗೆ ತರಲು, ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಗುಣವಾದ ಕೆಲವು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, October 7, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 721

ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪವಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಿರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೇವತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಯುಕ್ತಿಕಲ್ಪಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, October 6, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 720

ಪಾಮರನನ್ನು ಅಮರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಒಂದು ಸೋಪಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಆ ಸೋಪಾನದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಳಿಸಿದರು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, October 5, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 719

ಸೂರ್ಯನ ಧರ್ಮವು ಕಾವು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧನವಾಗಿ ಒಂದು ನೆಲವೋ, ಗೊಡೆಯೋ, ಬಾಗಿಲೋ, ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಲೀ, ಕಾವಾಗಲೀ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇರಲಾರದು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, October 4, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 718

ಯಾವ ಸಾಧನವೇ ಆಗಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧ್ಯದೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮನೊಧರ್ಮದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಕ್ಷೆಗಳಾಗಬೇಕು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, October 3, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 717

ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲೇನಿದೆ? ಬರೀ ವಾಟರ್ (Water) ತಾನೇ? ಎಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಆದರೂ ವಾಟರ್ನ ಹಿಂದೆ ಎನರ್ಜಿ (Energy) (ಶಕ್ತಿ) ಇದೆಯಲ್ಲಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ವಾಟರ್ ನೋಡಿದರೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ (Matter) ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವದಿಂದ ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಸ್ತೀರ್ಥಭಾವವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಅದರ ಸಹಿತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ (Electricity) ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕೆಲವುಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡೆಯಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, October 2, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 716

ಗಂಗೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದೇನು? ಆತ್ಮತೀರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಮೀನು, ಕಪ್ಪೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸದಾ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅನ್ತಃ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಆತ್ಮತೀರ್ಥವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಅದರೊಡನೆ ಅದರ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಬೆರೆಸಿನೋಡಿದಾಗ, ಅದರ ಸಿಹಿಯು ಆಸ್ವಾದನೆಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, October 1, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 715

ಮಹಾತ್ಮರ ಮನಸ್ಸು ತೀರ್ಥದಲ್ಲೇ ಹರಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆತೀರ್ಥತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರಮಣೀಯವಾದ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಜನಗಳು ಆ ಭಾವನೆಯೊಡನೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ನಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮರಣೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, September 30, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 714

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟೆಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡುವರು. 'ತೀರ್ಥೀ ಕುರ್ವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ತೀರ್ಥಭೂತಾ ಹಿ ಸಾಧವಃ.' ತೀರ್ಥರೂಪರಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ಪಾದವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಅದು ಕಾಡಾಗಲೀ ಮೇಡಾಗಲೀ ತೀರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಗುರು ಮೆಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ತೀರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, September 29, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 713

ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಂಡವರು ಇರುವ ಎಡೆಯೇ ತೀರ್ಥ! ಅವರ ಮಾತೇ ತೀರ್ಥ! ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶ, ಅವರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಥವೇ! ಕಾರಣ- ಅವರ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದರ್ಶನದಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಮನೋಧರ್ಮ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ತೀರ್ಥತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ. 'ತೀರ್ಥೀ ಕುರ್ವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ.'  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, September 28, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 712

ಯಾವುದನ್ನು 'ಸಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಶಿವಃ ಸೇಂದ್ರಸ್ಸೋsಕ್ಷರಃ ಸ್ವರಾಟ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿಷಯ; ಭೌತಿಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲು, ಮರ, ಮಣ್ಣು ಇವುಗಳೊಡನೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೆರಸಿ, ಭಗವಂತನ ಭಾವವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಮನವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. 'ಕಸ್ತೂರಿಡಬ್ಬಿ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಮಳವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಸ್ತೂರಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವಾಸನೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, September 27, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 711

(ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದುದೊಡ್ಡದು? ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ) ಲೋಕಗುರುವೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು (ದೇಹವನ್ನು) ಮಾಡಿದ್ದಾನಪ್ಪಾ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಡ್ಡದು? ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೇ ದೊಡ್ಡವನು. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅವನ ಭಾವವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಮತ್ತೋಂದನ್ನು ತೆಗಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, September 26, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 710

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದ, ಅವನು ಕಾಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಈಗ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನು ತಲಪಬೇಕಾಗಿರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅತಿಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು, ಅವನಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಬರೆದು, ಅದರ ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಎಂದೂ ದಾಟಿಹೊಗದೇ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನೀಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಸಾರಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು, ಅವರು ಇರುವ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, September 25, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 709

ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶರೀರವೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಶರೀರ) ಬರದೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. 'ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರುಂಟು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೊಡನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಂದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, September 24, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 708

ಮಹಾತ್ಮರು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಂಡು 'ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಂ ಶರೀರಂ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ತಂದರು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, September 23, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 707

ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸತ್ಯವೂ, ಸುಂದರವೂ ಮಂಗಳಮಯವೂ ಆದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವನ ದಯೆಹರಿಯಲು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, September 22, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 706

ತಿರುಳಿನೊಡನೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಸನಾತನಾರ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಶಿಲ್ಪದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾನ್ (Plan) ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಛಾಲೆಂಜ್ (Challenge) ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಆರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, September 21, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 705

ದೇವಾಲಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವುಂಟು. ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರಹ ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವುಕಡೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿ ಚತುರ್ಭದ್ರವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಉಂಟು. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಲೆ, ಕರುಳು, ಉದರ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳುಂಟು. ಅಂತೆಯೇ ಒಂದೊಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆಶಯವು ಈರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಇಂತಹ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಉಂಟು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, September 20, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 704

ಭಗವತಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಿದ ಕುಂಕುಮ, ಕುಸುಮ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಹಣೆಗೂ ಮತ್ತು ಶಿರಸ್ಸಿಗೂ (ಯೋಚನೆಮಾಡುವಸ್ಥಾನ) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವತಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ಪ್ರಸಾದದ ಕಣಗಳು ತಗುಲಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಶುಭಸಂಕಲ್ಪಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, September 19, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 703

ನಿದ್ರೆ ಬರುವಾಗ, ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿದ್ರಾಗಮವಾಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕಾದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದಾಗಮಕ್ಕೆ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಬೇಕು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, September 18, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 702

ಭೌತಿಕವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿರುವವರುಂಟು. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಮೇಲೆ ಒಳಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದವರೆಗೂ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತಾನೇ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಯಾತ್ರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, September 17, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 701

ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅವರ ಅಂತರಂಗದಿಂದ, ಆತ್ಮದಾಳದಿಂದ, ಬಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರಚರಣಾದಿಗಳ ದ್ವಾರಾ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ವಿಷಯವುಂಟು. ಆತ್ಮಲೋಕದ ವಿಷಯವೇ ಹಾಗೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅದರ ಕೊಲೆ ಮಾಡದೆ, ನೆಲೆಯರಿತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪಾ.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, September 16, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 700

ಭಗವಂತನು ಒಮ್ಮೆ ಮೌನವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾತನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಲಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಾರ್ಥಿವವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಅಪಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು, ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರಪ್ಪಾ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, September 15, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 699

ಸಜೀವವಾದ ಬ್ರೈನಿ(Brain)ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಅದರ ಮಾಡಲ್ (ಮಾದರಿ) ಅನ್ನು ಮಾಡಿಡುವುದುಂಟು. ಮಾಡಲ್ ಸಜೀವವಾದ ಬ್ರೈನೇ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಒಳಗಿರುವ ದೈವದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲೆಯಮೇಲೆ ಕಲೆಯಿಂದ ದೈವದಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವುದುಂಟು. ಶಿಲೆಯೇ ದೈವವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೈವಿಭಾವದತ್ತ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿದೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, September 14, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 621

While in the lower rungs of a Chariot, cartoon-like pictures are painted, the procedure is to sketch the paintings of Saints, Rishis, Gods etc in the higher rungs. If we limit ourselves to our own (lowest) level, what we obtain would be the satirical pictures alone. On the other hand, if we raise our sight a little bit, we would see the Lord. This scheme of setting comic strips in the lower strata, mirrors the way we lead our lives - though the Lord is present in our lives, we forget Him (and go in our own way). After seeing these pictures, if we raise our vision well above and view with that elevated vision, the following saying would be meaningful: Rathastham Keshavam drshtvaa punarjanma na vidyate - (There is no re-birth once Keshava seated in the Chariot is realized).  

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 698

ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವುದೂ ಕಲ್ಲೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೇವತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಅದನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯವಿದು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, September 13, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 620

All that we see in the temporal Universe are painted, stage by stage, in the lower rungs of the Chariot. Then the Lord of the Universe-Jagannaatha-is placed above them.  

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 697

ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತಾಪ ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟು ಕಾಗದ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಳಬೇಕೇ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗದಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುವಲ್ಲ, ಧನಕ್ಕಾಗಿ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ! ಬರೀ ಕಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲ! ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತಾಪವೂ ಇಲ್ಲ; ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಧನಕಾಗಿ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, September 12, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 619

The utsava for the leaf, flower, fruit etc (of a tree) is when they retain their connection with the root. If any of them wishes to disassociate from the root then there is nirutsava (no utsava). It dries up soon. This is equally true in the case of the Life's-tree too.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 696

'ಕಲ್ಲಿನ ಮುಂದೆ ಕಾಯೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ; ಕಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತದೆಯೇ? ಶುದ್ಧ ಮೂರ್ಖರು' -ಎನ್ನುವವರುಂಟು. ಆದರೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಲ್ಲಿನ ಎದುರಿಗಾದರೂ ಕಲ್ಲಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಹೃನ್ಮೂಲಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತೋ ಆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕೈಮುಗಿದರೂ ಅದು ಬಟ್ಟೆಗಲ್ಲ; ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಗೌರವ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, September 11, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 618

If a tree bears a festive look with all its branches, flowers and fruits in their natural gleam, is it not because of the root of the tree? In the same way, the utsava for the jeeva is nothing but the utsava of its source namely Deva. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 695

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಒಂದು ಕಾಗದದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು; ಬಟ್ಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಹರಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. 'ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದ ಹರಿದರೆ ಅಷ್ಟೇಕೆ ಕೋಪ?' ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದ ಹರಿದುದರ ಮೇಲಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುರುತಿನ ಭಾವಕ್ಕಾಗಿ, ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮನೋರಂಗದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬರೀ ಕಲ್ಲಲ್ಲ. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮನೋರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಚಿನ್ಮಯಮೂರ್ತಿಯ ಮುದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, September 10, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 617

When a child catches hold of a piece of an earthen vessel it begins to play with it as if it is a real baby and celebrates a baby utsava; it induces a spirit of life into it and fondles it as if it is an infant . Thus the piece gets filled with Life. If someone wantonly throws it away, it wails that its little-one is lost. Why? The child's feelings should be understood; it is not merely a piece of tile for the child. It has projected its mental child in that piece. It is because of this that it loves or weeps for that piece of tile. In the same way, if we can place the Lord in the cradle of our Life and lead our lives with Him, then and only then it becomes an Utsava. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 694

ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಇಟ್ಟ ದಿವ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅವರು ತಮಗೆ ಗೋಚರವಾದ ದಿವ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿಟ್ಟಾಗ, ಈ ಶಿಲೆಯು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಹನವಾಗಬೇಕು. ಗಾಯಕನು ತನ್ನ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ, ರಾಗವನ್ನೂ, ಗಾನವನ್ನೂ, ವೀಣೆಯಮೇಲಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ತರುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, September 9, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 616

The Mula vigraha (Chief Idol in the altar) is never taken in a procession. It remains in the Sanctum Sanctorum only. The festive procession is only for the Utsava-murty which bears and represents the innate nature of the Mula-murty. The Utsavamurty may go round the entire town in procession but ultimately it does get back to its starting point namely the Sanctum. In the same way, our conduct which represents the state of mind filled with the sentiments of the Lord alone is utsava. It is again the jingling, celebrating and mixing all our activities in Life with His supreme thoughts is Utsava.  
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 693

ಕಾಲಿಂಗ್ಬೆಲ್ ಶಬ್ದವು ಎತ್ತಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆಯೋ ಅತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವನಾದಮಯವಾದ ಘಂಟೆ ಮೊಳಗಿದರೆ, "ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ" ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಂದಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, September 8, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru -- 615

Utsava is indeed meant to bring out to the outside world that which resides inside. It is like the security guard who shows to the visitor through his gestures that the Emperor is resting inside.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 692

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾದ, ಬಿಂದು, ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅತೀತನೂ ಆದ ಯಾವ ಈಶ್ವರನುಂಟೋ, ಯಾರನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಓಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಗಿದರೋ ಅವನನ್ನು ಅದರಿಂದ ಅಂತೆಯೇ ಕೂಗಿದರೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, September 7, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 614

Utsava is derived from ut+savana where savana is yajna (sacrifice); thus Utsava is that savana which provides an upward (spiritual) progression in Life. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 691

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವತಾವಿಗ್ರಹ, ದೇವರ ಮುಂದಿರುವ ದೀಪ, ಘಂಟಾನಾದ, ವೇದಘೋಷ, ಭಗವತ್ಕಥಾ ಪ್ರವಚನ, ವೀಣಾ-ವೇಣು-ಮೃದಂಗಾದಿ ವಾದ್ಯಗಳು-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಪ್ರಕೃತಿ ನೂರಾರು ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, September 6, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 613

Shrutis and smrutis may declare that the Lord projected his divine Feet to occupy and measure all the three worlds: Tredhaa nidadhe padam. This can be understood only through a direct experience. On the other hand, if one tries to comprehend it through external form alone, it becomes ridiculous; for, we may be wondering: "how can the idol inside an enclosure which we are seeing before our own eyes occupy the three worlds?"!  
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 690

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣವೂ ಉಂಟು. ವಿವಿಧವಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಲೋಕವು ಇದು ತನ್ನದಲ್ಲವೆಂದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ ಲೋಕಾತೀತವಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಂತಿರುವುದನ್ನೂ ನೋಡಿ, ನಮಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದೇನೆಂಬುದನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, September 5, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 612

Nowadays man has learnt to travel at high speeds not only on the ground but in the sky too with aero-planes. He is enthusiastic about reaching the moon too. Thus moves the mind of the moderners. But during the Maharshi-period, people were excited about visiting the temples and reaching the Atmaloka, the universe of the self, and to know the states and conditions there. The pilgrim centers and the temples are indeed the divine centers of Maharshis. They are the maps and means of transport readied by them to reach the Atmaloka. Only those who have understood the mind of the maharshis can recognize the method of using them and derive the benefits. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 689

ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಕರಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾಸಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದರೆ ಹೇಗಿಡಬೇಕು? "ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು, ಪಾಯಸ ಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವು ಬರೀ ಮಂಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರಡಿಯನ್ನು ತಂದರೆ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೀನನ್ನು ತಂದರೂ ಸರ್ವದಾ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ವಾತಾವರಣವೇ ಬೇಕು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, September 4, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 611

The Jnaanis, filled with immense compassion, placed on the idol, their (result of) Tapas which got them the ultimate joy; it was also imprinted in their literature; their sculptures too took their share; their state of mind (mano-dharma) took a seat even on the musical instruments like Veena. But alas! Someone somewhere in between has altered the tuning of the Veena; because of this mistuning, the divine sound is not coming forth now. Hence its value is lost. Likewise, if the description of an entity is not in accordance with the Atma-dharma imprinted on it by Jnaanis, then it loses its worth. I, the description of the personality of the One, imprinted on nature by Jnaanis, is not as per his originality then it is worthless. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 688

ಅಭಿಜ್ಞಾನವಾದ ಉಂಗುರವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದುಷ್ಯಂತನಿಗೆ ರಸನಿಮಿಷ ವಿಷನಿಮಿಷವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ದೊರೆತು ವಿಷನಿಮಿಷದಿಂದ ರಸನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ, ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ದೇವಾಲಯ.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, September 3, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 610

Though the person asleep is silently sleeping, the silence of his sleep itself is a commentary on its peace and happiness. The person standing besides understands that he is happily dozing. In the same way, if rshi-hrdaya is installed in the idol, the silence of the stone itself proclaims its commentary. The expert on seeing it discovers the rshi-hrdaya and their yoganidra. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 687

ಉಂಗುರವು ದುಷ್ಯಂತನಿಗೆ ತಾನು ಮರೆತ ಶಕುಂತಲೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಡಲು ಅಭಿಜ್ಞಾನವಾದಂತೆ ಈ ಗುಡಿ-ಗೋಪುರಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇವನನ್ನು ಮರೆತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವನ ಅಭಿಜ್ಞಾನವಾಗಿವೆ.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, September 2, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 609

The Truth that has been experienced by the Maharshis in their Atma-yoga (Samaadhi) is transmitted in the shilaa-yoga. The idol is touched in this yogic state. This is termed as Pratishthaa. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 686

ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನಮಾಡಿದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಭಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ ದೇವಯುಗ. ಭಾರತವೇ ಆಯುಗದಲ್ಲಿನ ದೇಗುಲ. ಆಸೇತು-ಶೀತಾಚಲ ಎಲ್ಲಿನೋಡಿದರೂ ದೇವಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಆ ಜೀವನದ ಅಪ್ರತಿಹತಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, September 1, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 608

Agama implies that which entered (Agatam) the minds of Rshis for the first time (meaning that which has been experienced by the Rshis in their deep meditation). Secondly, that which has gone out (Gatam) from their minds meaning their experience manifested in the outside world. Thirdly, it is that which has become their Matam (opinion). Thus Agama stands for Agatam-Gatam-Matam. Agama can't be understood without a proper knowledge of these three aspects.  

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 685

ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಮರೆವು ಇರುವ ಟೈಮ್-ಸ್ಪೇಸಿನಲ್ಲಿ(ಕಾಲದೇಶಗಳಲ್ಲಿ). ಆ ಮರೆವೆಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆಮಧ್ಯೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ದೇವಾಲಯಗಳು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, August 31, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 607

Information must be disseminated without distortion. Established opinions must be given without misinterpretation. That then leads to divine proximity, else to the absence of divinity.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 684

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆತರಲು ಮೆಮೊರಿಹಾಲ್ (ಸ್ಮಾರಕಮಂದಿರ) ಕಟ್ಟಿದರು. ಆ ಮೆಮೊರಿಹಾಲ್ಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇವಾಲಯಗಳು. ನಾವು ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಯಾನವಾಗಿ, ವಿಮಾನವಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ವೈಕುಂಠದವರೆಗೂ ಏರಿಸುವ ವಿಷಯವಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, August 30, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 606

"Cuddling delights children, worship delights gods" is the adage. There is no use handing over infants to the jealous. For, they don't show love for the darlings. They have no feelings of fatherhood or motherhood. Likewise in some, devotion is absent for worship; Devo bhutvaa devam archayet is the saying. If vigraha is handed over to a person bereft of devatva (godliness), instead of acquiring anugraha (benediction), he would suffer nigraha (curse).  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 683

ಹಿರಿಯರು ತಾವು ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ದೈವೀ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡನಿಧಿಯನ್ನು, ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹಂಚಿಕೊಡಲು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಡನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, August 29, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 605

Do insects residing in a book relish its contents? Do the cockroaches moving over the idol of Nataraaja ever grasp the yogic secrets behind His divine dance postures? Or would they ever realize His sacred sentiments powerful enough to uplift the great Sanaka and others? Mere proximity to the Lords icon does not fetch them anything. Cockroaches do not move around, out of devotion! Their activity is only to eat the dust for filling their belly.  
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 682

ಒಳಗೆ ಆನಂದವುಂಟಾದಾಗ ಆನಂದಬಾಷ್ಪದರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಹೊರಡುವುದುಂಟು. ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಮುಖವಿಕಾಸಾದಿ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಆನಂದವೆಂದು ಹಿಡಿದು ಒಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾತ್ಮರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವನನ್ನನುಭವಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಅದರ ಗುರುತನ್ನು ಇಡಲು, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆಳೆಯಲು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ತಂದರು.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, August 28, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 604

Even if only a stone (Saligrama) has been given, there is enough material for enjoyment provided it is appreciated along with its secrets. Just as parental love is essential for fondling the child, what is essential for worship is Paraabhakti (deep devotion), ukti (expression), anurakti (attachment), shakti (power) and vyakti (worshipper). Only then God bestows Mukti (salvation) to that vyakti, person. Otherwise virakti (detachment) towards puja develops in the devotee. Then all the talk on Mukti melts and recedes. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 681

ದೇವಾಲಯವು ಅಮೃತದಪಾತ್ರೆ. ಆದರೆ ಅಮೃತ ಪಾತ್ರೆಯೇ ಅಮೃತವಲ್ಲ. ಅಮೃತವಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆ. ಅದನ್ನು ಒಳಗಿರುವುದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರು ಬೇಕು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, August 27, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 603

Let no one exhibit vishaada-mudra (despondency) while distributing Prasaada. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 680

ಎಲ್ಲಿ ಜೀವನುಂಟೋ, ಎಲ್ಲಿ ದೇವನುಂಟೋ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವ-ದೇವರ ಸಂಗಮಸ್ಥಾನವಾದ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, August 26, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 602

The darshan of the Lord is possible only when the screen of Trigunas is removed. It is for this reason that tradition has been brought such that the Archaka (representative of the Lord) pushes aside the tri-coloured screen and shows the deity behind the screen to the devotees. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 679

ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವಾಲಯವೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇವನನ್ನು ಕಾಣಲು, ಹೊರದೇವಾಲಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, August 25, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 601

In a sense, engine is not too different from its designer. The engine may not possess eyes and ears; but still it is actually another form of its designer-the engineer! For, his mind has taken the shape of the engine. He has placed his mind outside in that form. One has to take the original information about the engine only from the engineer. In the same way, the one who is in the position of the engineer for the Temple is none other than the Archaka. Indeed as the saying goes Archakassa Harissaakshaat he who has understood the secrets of Hari in an unimpeded manner is in fact Hari himself. We have to obtain first-hand information from him. 


 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 678

ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳ್ಳನ್ನು ಉದರದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರನನ್ನು ಹೆತ್ತವರು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, August 24, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 600

Don't say "It is not that only an Archaka can perform Puja but anyone for that matter can do". For, is it right if the intestine claims it can perform the function of the brain! That too the large intestine?! It is futile and nonsensical to perform puja without knowing its essence. Archaka is the one who carries out unhindered Hari-puja. Archakah sa Harih saakshaat. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 677

"ಪೃಥಿವಿಯು ತಾಯಿ; ಸ್ವರ್ಗವು ತಂದೆ" ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ಸೇತುವೆ ದೇವಾಲಯ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, August 23, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 599

The engine cannot move without the driver. So also, without the Archaka, darshan of the deity is not possible. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 676

ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ವಿಗ್ರಹಭೇದಕ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅದರೊಳಗಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನರಿಯುತ್ತೇನೆ.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, August 22, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 598

The divine countenance has been firmly established in the idol for the sake of the devotees and the common folk so as to lift them to divinity. If the Archaka can make the unenlightened populace comprehend this aspect, then they would not stop at the stone but would catch that which is imminent in it.  

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 675

ಹೊರಗೆ - ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ; ಒಳಗೆ-ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದಮೂರ್ತಿ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, August 21, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 597

The Archaka should guide the pilgrims and facilitate them to have the darshan of the Lord. He should see that their vision does not stop at the stone idol but is directed towards the Supreme.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 674

ಹೃದಯರಂಗವೇ ಚಿದಂಬರದ ರಜತಮಂಟಪ ; ಅನಾಹತಚಕ್ರದ ಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯವಾಡಿದ, ನಟರಾಜ.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, August 20, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 596

The jnaanis infused jnaana (Divine Knowledge) and iccha (Wish) into the kriyaa-kaanda (chapter of action); without severing the link between the jnaana-kaanda and kriyaa-kaanda, they have carted it through the vehicle of the human body. One which has been brought down to us this way is the teertha-kshetra. To understand the secrets behind this, a guide is necessary. Such a guide indeed is the Archaka (Priest).  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 673

ನಟರಾಜನು ನಾಟ್ಯಚೇಷ್ಟೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಗಿ ತಿರುಗಿ ಲೀನವಾಗಿಸಲು ಉಂಟಾಗುವ ಆನಂದದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಸನಕಾದಿಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, August 19, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 595

Let us suppose that we own an aero-plane. If we are not familiar with its mechanism and if an expert pilot is also not available, what use is that vehicle for us? Our idol-worship is very similar to this. We are not aware of its inner secrets; had we known it, that itself would be rewarding. Nor do we find the right type of guides or charioteers (Archakas, not Pandas). Therefore it is very necessary that re-examination and research along these lines should be taken up. Otherwise taking birth in this sacred land and treading on it would become futile.  

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 672

ಢಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಪ್ಪೆ ಚರ್ಮವೇ ಆದರೂ ಅದು ನಟರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಿವ್ಯನಾದದ ಹರಿವಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತೆ. ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರತಂತಿಗಳಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಯಕನ ಮನೋಧರ್ಮ ಹರಿದಾಗ ಮಧುರಗಾನವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಲೆಯರಿತು ಶಿಲೆಯಮೇಲೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವುಂಟು. ಅದರ ಪೈಕಿ ನಟರಾಜನ ಮೂರ್ತಿಯು ಒಂದಾಗಿದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, August 18, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 594

When Krishna holds the flute, he fills it with his divine breath. Then His own Jnaana emerges according to His wish. However when the same flute is held by someone else, devoid of divinity, the act of filling the breath may take place but what emerges from it is different. Purna-naada flows from the flute of Krishna who is Himself the source of Naada; such a divine naada can never come out through one who is not familiar with its recondite aspects. Although the external acts appear to be similar, instead of it being an anukarana (emulation) it becomes an apakarana (straying away). In the same way today, in the temples designed by Jnaanis, Jnaana is missing while arishadvargas (group of six enemies-lust, anger etc) have taken possession. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 671

ಯಾವನು ತತ್ತ್ವಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಟನಮಾಡಿ ನಟರಾಜನಾಗಿ ನಿಂತನೋ ಅವನೇ ತನ್ನ ನಟನದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, August 17, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 593

The common man would simply be amazed at the rocket reaching the moon; but he has no knowledge either of the rocket or about its payload (content). Thus there is nothing for his intellect. But the scientist's view is totally different. He looks at everything such as its mechanism, its structure, its functions etc. Devoid of this, the view is merely superficial. In the same way, even to understand the Temple an exceptional view is necessary. Superficial observation alone is insufficient. For there is enough material for the mind, intellect and the aatman and a broader outlook helps in understanding it. Broader view does not imply that the physical eye should be opened widely! It means that more information should be grasped through the special view than was possible earlier. This inner and divine sight provides an unhindered view of the link between the spiritual and the mundane life. It provides an unparalleled perspective about the life pregnant with Satyam, Shivam and Sundaram.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 670

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವವು ಮುದ್ರಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವವು ಹರಿದಾಗ ಮೊದಲನೆಯದು ಅಳಿದು ಅದು ಮುದ್ರಿತವಾಗುವುದೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕೃತರಸವು ಮೂಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ರಾಕೃತರೂಪವನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಲೋಹಮಯ ನಟರಾಜರೂಪವೇ ಎದುರಿಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿರುವ ಅದರ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ, ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಚಿನ್ಮಯಮೂರ್ತಿ ಎಂದರೆ ಲೋಹವನ್ನು ಒಡೆದು "ಎಲ್ಲಿ, ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಮುರಿದರೆ ಒಳರೂಪ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಶರೀರದೊಳಗೆ "ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಯೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುವುದು? ಮೂಳೆ ಕಿತ್ತು ತೋರಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಸಾಮಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೂಳೆ ಕಿತ್ತು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಒಳಗಡೆಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಟರಾಜನ ವಿಷಯ ನೋಡಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಬೇಕು. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅಂತೆಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, August 16, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 592

The Jnaanis acquired daivi-sampath (spiritual wealth) through intense penance. But the following generations neither profited themselves through it nor passed it on to their progeny. They resorted to petty internal squabbles. So Veda gave way to nirveda (disgust). Therefore at least now we should wake up. The spirit behind the temples must be discerned and the Peaceful abode should be visualized. (For this) the right method at the opportune time should be chosen. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 669

ಬರೀ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿಗೂ, ಜಲತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗ ಒರಳುಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅದು ಒರಳುಕಲ್ಲಲ್ಲ - ಶಿವಲಿಂಗ. ಜಲತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳ ಆಕಾರ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಜೆ ಶಿವಾಕಾರವಿದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, August 15, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 591

The unfolding of beauty expresses itself in silence. The unaided eye would fail to detect the composition of the sun. However, with the help of scientific equipment, the scientist discovers that it has hydrogen, helium etc. Just as the scientist detects (micro-organisms) by fixing powerful lens to his eyes, it is necessary to have an aid to probe deeper to realize Lord Surya-Naaraayana who resides at the centre of the divine Sun's orb and shines with brightness equivalent to millions of suns: Arkamandala madhyastam suryakoti samaprabham|To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 668

ದಿವ್ಯಭಾವಪುಳಕಿತರಾದ ಋಷಿಗಳ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ನಟರಾಜನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, August 14, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 590

Special training is required to view and understand the sculptures. If you are asked: "Did you see that aero-plane?" you may say "Yes, I saw". That is a superficial view. However to know its mechanism, special training is essential. In the same way, deep insight is vital to understand both the body and (its representation) the temple. Here there is a feast for the eyes; the sweet fragrance emanating from the flower decorating the idol is for the nose; the prasaada is for the tongue. Thus things for sense and organs for action are found; at the same time, there also exist things related to the Gods and the Self (Daivika and adhyaatmika). One gets a comprehensive picture if only both are viewed as interconnected after a thorough analysis. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 667

ವಿಗ್ರಹ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇವುಗಳ ಒಳಗುಟ್ಟು ಕಾಣದವರಿಗೆ ಕಲ್ಲು, ಕಂಡವರಿಗೆ ತಿರುಳು.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, August 13, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 589

One should understand Rshis, the temple in their hearts which consists of the main entrance, the Navaranga-Mantapas, vestibule, the garbha-gruha (sanctum), then the Atma-gruha contained in the deep recesses of nature's womb and enshrined in their hearts; the hymns like "Tadvishnoh paramam padam" which directly lifts one to their inner sanctums; and the literature and philosophy which carry their minds. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 666

ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜೀವವು ಬೆಳೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತಾಯಿತಂದೆಗಳು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಾನು ಎಂದರೆ ತಾಯಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಳಗೆ ಹಾಲಿದ್ದರೂ ಅದು ಕುಚಪ್ರದೇಶದ ದ್ವಾರವೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನದ ಹಾಲನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲೂ, ವಿಗ್ರಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, August 12, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 588

Starting with the stairs of the temple, everything is arranged in an order namely, its main entrance, the navaranga-Mantapas, vestibule, the garbha-gruha (sanctum), then the Atma-gruha enshrined in the heart of the Rshi; in addition, the saahitya "Tadvishnoh paramam padam" which directly lifts one to the inner sanctum of the Rshi; along with all these, one has to visualize their mind and philosophy. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 665

ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೋರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಅವರವರ ಅಭಿಸಂಧಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಲಿಂಗ-ವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, August 11, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 587

Through the flight in a Rocket we get to know the mysteries of Moon. Like-wise there is a method to drive to the Daharaakaasha and to have the vision of the venerable Vaikuntta. The Rishis on achieving this, have facilitated the creation of Vaikuntta on the earth too (Bhuvaikuntta) with the Lord in the archaavataara (in the temple). This has to be perceived in the Pilgrim centres. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 664

ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲೆ ಇರುವಾಗ ಭಗವತ್ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ತನ್ನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸಲು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಈ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಾವುದೂ ಸಮವಲ್ಲ. ಜಾಗೃದವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊಂಡಾಟವಿರುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಧಾಮವಾದ ಆತ್ಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಾಮರರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿಷಯ ಹೊರವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಹೊರವಿಗ್ರಹವು ಪಾಮರರನ್ನು ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಎಳೆಯುವ ಸಾಧನ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, August 10, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 586

When the picture of an owl is seen, the mind does not stay in the picture; rather it moves towards the real owl seen by you earlier. But in the temple even though the Lord has been placed in the sculpture, why is it that our minds do not reach the Almighty through the Art?  

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 663

ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಗುವು ಕಲ್ಲನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ತನ್ನ ಮಗುವೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೀತವಾಗುತ್ತದೆಂದೂ ಆಡುತ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ನಿಜವಾದ ತಾಯ್ತನದ ಕುರುಹು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಂಟು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, August 9, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 585

That which is a repository of Adhyaatma yoga presents its interpretation to the one who possesses the necessary samskaara (condition). It may not speak out but still his hrdaya (heart) gets tuned automatically. His blessed and exalted state produces a divine reaction. For example, on seeing a person in anger or grief or joy, even without verbal expression, it produces a reaction on people close by. Similarly suppose a stone is impregnated with the hrdaya of a rshi; then the silence of the idol itself would deliver its message to a person who is attuned. For, life has been infused into the stone which is His representative.  
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 662

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾದ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನೂ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಗುಂಡುಕಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ, ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸುವ ರೂಢಿಯಿದೆ. ಆ ಗುಂಡನ್ನು ಮಲಗಿಸುವಾಗ "ಜೋ ಜೋ ಗುಂಡ" ಎಂದು ಹಾಡುವುದೂ ಉಂಟು. ಸಜೀವವಾದ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿರಬೇಕೋ, ಆ ಗುಂಡುಕಲ್ಲನ್ನು ಮಲಗಿಸುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರವಿರಬೇಕು. ನಂತರ "ಆಡಿಸಿದಳೆಶೋದಾ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ" ಎಂದು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೂ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಆಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯದ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, August 8, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 584

When somebody says "Take this tender coconut" while handing it over with its shell and fibre, you should not sink your teeth into the fibre and ask where is the coconut water? Coconut water cannot be given directly; a vessel is required to hold it. The shell is only a holder-biting it for water only exposes our foolishness! The tender-coconut water can be given in a man-made vessel, no doubt. But Nature is offering it along with a vessel. Remember, the pilgrim centres are the vessels. Don't chew them and pass criticism that they contain nothing. Look at the essence contained in those centres - the nectar which alleviates the miseries of life. Those who do not perceive the nectar provided by the Maharshis begin to make all sorts of rash comments. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 661

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮುಂತಾದುವು ಉಂಟಾದಾಗ ಅವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ತುಟಿ ನಡುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರು ಒಂದು ಪರಮಶಾಂತಿಯನ್ನನುಭವಿಸಿದರೆ ಅದೂ ಸಹ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಬಹುದು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಕಲ್ಲಾಗಬಹುದು, ಹಿಮಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ಹಿಮರಾಶಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಂತೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೋಧರ್ಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನೊತ್ತಿಬಿಟ್ಟರು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, August 7, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 583

When the Jeeva is absent in a body, the nose and the eyes do not function. In the same way if the Jeeva (life-force) of the pilgrim centers is not seen, the pilgrimage reduces to a wasteful exercise. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 660

ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಊಧಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ (ಕೆಚ್ಚಲು) ಒಳಗಿರುವ ಹಾಲು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ತಾನಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊರಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಗುರುತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಳೆದಾಗ-ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯು ಹೊರಗೆ ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋದಾಗ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಗೇ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, August 6, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 582

Stones or grass may abound in pilgrim centers. But do not go there to see the pebbles and lawns nor the long beards of the originators of these centers! Only when the paramaartha (supreme purpose) behind it is grasped, it is yathaartha-grahana (real comprehension); otherwise it is anartha-grahana (improper perception).  
To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 659

ಮಗುವೇನಾದರೂ "ಚರ್ಮದ ಚೀಲದಿಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದೇ?" ಎಂದು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಾದರೆ ಅದಕ್ಕೇ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಂಬಲಿಸಿ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ಕಲ್ಲು, ಇದು ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ಟವರಿಗೇ ನಷ್ಟ. ಇಲ್ಲದೇ ಹಂಬಲಿಸಿ ಅವರ. ಜ್ಞಾನಸ್ತನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಕುಡಿದರೆ ಆತ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, August 5, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 581

Architectural Experts come from far off places to the Temple and without knowing the spiritual secrets perceive merely the outer structure and mention and talk only about its size and dimensions! But the Satya-Saundarya-Maangalya is lost sight of. This requires an inward vision. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 658

ಶಿಲ್ಪಿಯು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ-ಸುಂದರ-ಮಂಗಳವಾದ ದೇವತಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಾನೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, August 4, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 580

In these centers, are there only things for the sensory perception? Or is there anything for the Atman too? Or for both? - This should be analyzed. A special perception is required to know whether there are "Eternal-Auspicious–Beautiful" things for the welfare of mundane as well as divine life.  To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 657

ಗಾಯಕನ ರಾಗವು ವೀಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಠದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹರಿಯುವುದೋ ಹಾಗೆ ಋಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಭೂಮಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೈವಿಕ, ಭೌತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೂ ಅದು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಶಿಲೆಯಲ್ಲ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, August 3, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 579

Spectacles are worn to see clearly the objects ahead. Instead, if a card-board replaces the lens, it becomes a cause for our fall! In the same way, if we attempt to see pilgrim centers without proper understanding, it surely causes the downfall of the intellect! Therefore, for the temple to act like a lens, we should have proper perspective. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 656

ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಭೌತಿಕವಾದ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಮಟ್ಟದಿಂದ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವ ಸುಷುಮ್ನೇಶ ಸದಾಶಿವನನ್ನು ಕಂಡು ದಹರಕುಹರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೃದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹೃದ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, "ಹೃದ್ಯಾಗಂ ತು ಮಯಾ ಕೃತಂ ಬಾಹ್ಯೇ ತ್ವಾಂ ಸಮ್ಯಗರ್ಚಯೇ" ಎಂದು ಹೊರಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದುಂಟು. ಆತ್ಮಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂತ್ರ, ವಿದ್ಯೆ, ಕಲೆ, ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, August 2, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 578

Just as a Veena player streams his mood onto the Veena, the sculptor also carves through the stone available to him the principles of Life related to all three spheres namely bhautika, daivika and aadhyaatmika. This has to be perceived and appreciated in the architecture. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 655

ಹೃದಯಗುಹಾಂತರ್ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೂ, ಸುಂದರವೂ, ಮಂಗಲವೂ ಆದ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲು ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, August 1, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 577

Those who have gathered only a partial view from the wholesome domain of the lofty temple and its architecture, lead us to a wrong path with their uninformed commentaries. Guidance must be sought from those who know the inner secrets. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 654

ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಆನಂದವು ಬಾಷ್ಪರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಹದಾನಂದವು ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲಾಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ತರಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, July 31, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 576

The idols are both symbols and entities for inner vision. Pilgrim centers depict the plan of the path to the inner spiritual world. One only requires the power to understand this plan. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 653

ಭಾರತೀಯರ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಶಿಲ್ಪವಾಗಿಯೇ ನೋಡಬೇಕು. ಸಮಾಧಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಶಿಲ್ಪವೆಂದೇ ಕರೆದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ (equal) ಆದ ಪದವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಶಿಲ್ಪವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.  
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, July 30, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 575

When the mind of the Mahaatmas is laid on the idol, the cycle gets completed if by the darshan of the idol we reach their state. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 652

ಇಂದಿನ ಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಿಮೆಂಟು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮರಳು ಮೊದಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದಿನೇ ದಿನೇ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯಮಹರ್ಷಿಗಳ ಶಿಲ್ಪವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಗಳೇ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅದು ಇಡೀ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಲ್ಪವಾಗಿದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, July 29, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 574

Sugar candy and quartz may look alike. But the fly that is familiar with the sweetness will not sit on quartz but only on the sugar candy and would relish it. Likewise, wise men do not see merely the stone in the idol but see the deity in it. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 651

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನಾತನಾರ್ಯಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಸಮಾಧಿಸ್ಥನಾಗಿ ಕುಳಿತು, ಅರಿತು ನಂತರ ತಾನೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, July 28, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 573

Visiting the Shanti dhaama (abode of peace) is for infusing that Shaanti (peace) within us and to practice that peaceful life here too. What else is the purpose of going to a pilgrim centre? It is for acquiring through the senses the material for metaphysical life. When that is the case, even after going there if only sensual things are absorbed what is the use of visiting? People praise by saying: I had been to Tiruppullaani (a pilgrim centre) where the paayasa (porridge) was excellent; I drained 40 cups! Should one spend so much money for going to that holy place only to drink paayasa! You spent 40 rupees on travel to drink 4 rupees worth of paayasa! So you are under loss of 36 rupees!! This is all the result if one does not have proper guidance. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 650

ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಂತೆಯೇ ಶಿಲ್ಪವಿದ್ಯೆಯೂ ಸಹ ಶರೀರದ ಅಂತರ್ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಹೊರಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದು ತಾನು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಅಂತರ್ದರ್ಶನದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತೋ, ಆ ಅಂತರ್ದರ್ಶನಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದಾಗಿರಬೇಕು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, July 27, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 572

Our visit to Lord Sreenivasa is for viewing the diamonds, ornamental coverings etc. on Him. We enjoy in seeing our own decorates on Him. Alas! We never make His Atmabhaava (Supreme sentiment), our own! 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 649

ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಭಾರತಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಹೊರಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ, ಶಿಲ್ಪ, ಕಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಶರೀರದ ರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅವರ ಅಂತರ್ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದಾಗಿದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, July 26, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 571

Blood oozes when the fox bites a bone; but the foolish fox, not knowing that it is its own blood, relishes it thinking "Ah! How tasty it is!" In the same way, mindless men place their own jewels and fabrics on the deity and take delight in it. But alas! They don't don the Lord's own spiritual jewels of Jnaana and Ananda. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 648

ಶಿಲ್ಪಿ ಶಿಲೆಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಸತ್ಯಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, July 25, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 570

Now we are simply spreading our own woolen cloth on the deity and begin to shower praises! But the portrayal of the original Pitambara (the white silk / vast white sky) of the Lord is absent.  

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 647

ಶಿಲ್ಪದ ಭಾವ ಅದರ ಒಳರಚನೆ ಎಲ್ಲದರ ಅಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅರಿತು, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಲ್ಪರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಲ್ಪ ಹೊರರಚನೆ ಮಾತ್ರವಾದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಭಾವವೂ ಸೇರಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಭಾವದೊಡನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಆತ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣಶಿಲ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅನುಗುಣವಾದ ಶಿಲ್ಪವೇ ಶಿಲ್ಪ. ಶಿಲ್ಪ ಮಾಡುವವರೆವಿಗೆ ಸಮಾಧಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದರ ಮನೋಧರ್ಮ ತಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, July 24, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 569

It is true that Saptarshis (the seven great seers) visit the temple for the darshan of Lord Srinivasa. But, I came across a ridiculous person who said the greatness of the place was that the nest built by the wasps on the wall of the Sanctum was their chosen path for the darshan and they arrive only after being by bitten by these wasps! 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 646

ಶೀಲ ಸಮಾಧೌ' ಎಂಬಂತೆ ಸಮಾಧಿಮಗ್ನನಾದ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಯು ತಾನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನು, ಅನುಭವಿಸಿದುದ್ದನ್ನು, ಆತ್ಮಚ್ಛಂದವನ್ನು ಇಡಲು ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವುದೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇವಲ ಹೊರ ಆಕೃತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡದೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಾನೇ ನಿಜವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, July 23, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 568

Visiting the Shanti dhaama (abode of peace-Temple) if we bring that Shaanti back home and start describing it, that leads to joy. Instead, having gone there, if we are to fill our own ashaanti (turmoil) in that Shanti dhaama and start describing the same, why should we go there at all?!  
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 645

ಜೀವದ ಮನೆಯಾದ ದೇಹವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು? ಇದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಮಾಹಿತಮನಸ್ಕರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಮಾಹಿತಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಅರಿತರೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಂತಾಗುತ್ತದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, July 22, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 567

Standing inside a huge temple, if you call out 'God exists' it reverberates and you hear the same; if you simply shout "God does not exist" the same comes back to you as an echo! What you are doing now on a pilgrimage is simply this - you make a shrill noise, and listen to the echo and return home. Alas, in the frenzy of your own scream the naada coming from the Lord is shrouded. Find the naada of the temple; listen to that. Don't go there to listen to your own shrieks. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 644

ಶೀಲ ಸಮಾಧೌ' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಶಿಲ್ಪವೆನ್ನುವುದು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ. ಆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಂಡ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು, ಮರ, ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದರ್ಶನದ ಭಾವವನ್ನು ಯಾವನು ಇಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನೇ ಶಿಲ್ಪಿಯಪ್ಪ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, July 21, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 566

Many have filled their minds with the 'ghost of touring' (pravaasa-bhuta) and try to achieve peace by satisfying it by hook or by crook. It should not be like that of a man deliberately walking on a thorn and by removing it himself, feels happy that the thorn is out! Don't wander aimlessly in the pretext of pilgrimage just to satisfy the craving for visiting places. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 643

ಯಾವ ದೇವನು ತತ್ತ್ವಗಳೆಂಬ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಈ ಪುರುಷನ ದೇಹವೆಂಬ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮಪುರುಷನಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅವನೇ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ. ಮಹತ್ತಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಕೆತ್ತಿ, ಆ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿಯು ರಚಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪದ ಆಶಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಆ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, July 20, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 565

Devoid of inward vision or yogic vision, our pilgrimage has been reduced to viewing the reflections of our own sensual glamour there too.  

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 642

ಯಾವನು ಜ್ಞಾನರೂಪನಾಗಿಯೂ, ಆನಂದರೂಪನಾಗಿಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧರೂಪನಾಗಿಯೂ, ಅಂತೆಯೇ ಸತ್ಯರೂಪನಾಗಿಯೂ, ಸುಂದರರೂಪನಾಗಿಯೂ, ಮಂಗಳಾತ್ಮಕನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಜ್ಞಾನರೂಪವಾಗಿಯೂ, ಇಚ್ಛಾರೂಪವಾಗಿಯೂ, ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾಗಿಯೂ ತರಲೋಸುಗ ತನ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಹ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ಸಿಗ, ನಾದ ಬಿಂದು ಕಲಾ ರೂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸತ್ಯವೂ ಆದ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, July 19, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 564

Since all the Kalaas (art forms) have emanated from the Lord, He Himself is present at their source. Stone and wood in pilgrim centers replicate the original and seeing them is to know the original itself. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 641

ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನನೀ ಮುಡಿದ ಹೂ ಬಾಡದೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿ, ಅವರ ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ಬರುವ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚೆದ್ದು ಹೋರಾಡಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಬೇಕು. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, July 18, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 563

Lest the pilgrimage degrade itself to a tiring experience, something memorable should be brought from there. To facilitate this, training from a knowledgeable person acquainted with the hidden secrets is required. The words of such people act as an umbrella. Carrying the umbrella may be a burden. But one may have to bear it. For, it keeps us cool with its shade and thus becomes a source of pleasure and comfort. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 640

ಈಗ ಸನಾತನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರುಹು ಹೆಸರಿಗಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರಿತು(ತುಂಬು ನೋಟದಿಂದ) ನಮ್ಮದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರ ಮುಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬೀಜ ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಭಾರತೀಯರ ಸಭ್ಯತೆ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ತೌರೂರಾದ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆಸರೆತ್ತಲೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವೇ ಬಾಧ್ಯರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕವಿರಬೇಕು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, July 17, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 562

Although the temple is built using bizarre items like the stone, brick etc., it should be visited with an eye on the immutable entity that exists there. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 639

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆಗಳೆಂದರೆ ಆ ರಹಸ್ಯವು ಆ ಸನಾತನ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜೀವಮಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಡಗಿದೆ? ಎಂದು ಹೇಳಲು ಏಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು' ಎಂದು ಹೊರಟವರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಕೂಗೇ ಕೂಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಪಾರದರ್ಶಕದ್ವಾರಾ ಆ ಋಷಿಗಳ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳುವರೋ ಅವರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಾಣದಾಗಿದೆ. ಋಷಿದೃಷ್ಟಿಮುಷ್ಟಿ ತೆಗೆದಾಗ ತಾನೇ ಅದು ಹೊರಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಾಳಾಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆ ಋಷಿಗಳ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಮಣಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೆಲ್ಲಾವೂ ಕುರುಡನಿಗೆ ಕುರುಡನು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಉಭಯಾರಿಗೂ ಅಧೋಗತಿಯೇ ಗತಿಯಾಗಿದೆ.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, July 16, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 561

Umpteen opportunities are available in our mundane life for lust and anger. However where is the opportunity for (acquiring) peace, (sensual) restraint, devotion etc? One does require a Deva and a Devamandira (abode of God) which provide a window for these. Godhood can be achieved as a result of rigorous training in Bhakti (devotion), peace, restraint etc. (Unfortunately) initially we may not have a natural inclination nor a fascination for these qualities; but in order to induce such a desire in us, the Maharshis have designed into their traditions such practices as going on a pilgrimage, visiting a temple for the darshan of the Deity.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 638

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ದೋಷವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, July 15, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 560

There is a famous Manikarnika which is a part of the Lotus called the Jeevamani. Since this prevails at the source and starting point of Creation, a holy dip at this original Manikarnika (through meditation) undoubtedly leads to liberation. The physical or the geographical Manikarnika that you see here is just a representation of that original. Only a bath with the remembrance of this internal spirit leads to Hari-Hara saayujya. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 637

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಗ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಯೋಗ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ದಾರಿಗಳು ಋಷಿಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಅವುಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಧನಾಪರರೂ, ಸಮರ್ಥರೂ, ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳೂ ಆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜ್ಞಾನದೀಪವನ್ನು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಿಸಲು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಗವೂ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ. ನಾರದ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ಸಂಗ ಮೂಲವಾದ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುರುಸೇವೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಡನೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುಖ್ಯರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, July 14, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 559

The location where the trimurtis meet is indeed Chidambara.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 636

"ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರಾ ನವದ್ವಾರಾ ದೇವಾನಾಂ ಪೂರಯೋಧ್ಯಾ" ಎಂಬಂತೆ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ಜಯಿಸಲು ಅಶಕ್ಯವಾಗಿರುವ, ಎಂಟು ಚಕ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಶರೀರವೆಂಬ ನಗರವನ್ನು, ಪರಮಫಲವನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಪಾಡುವ ಹೊರಹೋಲಿಕೆಯೇ ಆರ್ಯರ ನಾಗರಿಕತೆಯಾಗಿದೆ.  
To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, July 13, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 558

(Talking in connection with an aitihya, in a place of pilgrimage, that the ashvattha-vrksha (Pipal tree) seen there belonged to the period of Achaarya Vendaanta Deshika). There exists an Ashvattha-vrksha which is eternal and which (unusually) possesses roots at the top and branches at the bottom. To draw attention to this fact, a jnaani may be shown as being seated in meditation at the base of the vrksha. Even after thousands of years, can the tree remain as it was? It is superstitious to say that this tree has been in existence from the times of Sri Deshika. The tree shown by the temple authorities may be around thirty years old! That is all. However remember, that Ashvattha which this tree represents is indeed eternal! 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 635

ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, July 12, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 557

The gold-smith first prepares a wax model and then a similar idol with gold. Here the wax idol paved the way for the gold idol. In the same manner, to draw the people nearer, several stories in the name of aitihyas are built around the kshetras. But one should not stop and get stuck to these aitihyas.  
To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 634

ಭುವಿಯಿಂದ ದಿವಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸದಾತನವಾದ ಆ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಿಳಿದು ಬುದ್ಧಿಕುದ್ದಾಲಕದಿಂದ(ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ) ಪ್ರಕೃತಿಗರ್ಭವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರೆ ತಾನೇ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, July 11, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 556

To draw the attention of naughty children, simply calling them does not help. But by mimicking as if we are chewing some sweet, they can be drawn nearer easily and then we can catch them! In the same way the jnaanis have drawn a plan to attract towards themselves those who refuse to come out of the mire of the Prakrti; this then leads them to perennial joy.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 633

ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಾತ್ಮರಾದ ಸನಾತನಾರ್ಯ ಭಾರತ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭುವಿಯಿಂದ ದಿವಿಯವರೆಗೂ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿಬಿಡುವ ಒಂದು ಸುಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ನಾವೂ ಸಹ ಆ ನೆಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರಭಾವವಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ನಿತ್ಯಸುಖವಿದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, July 10, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 555

A stair-case with twenty-four steps has been built by our Maharshis for the sake of transforming paamara (ordinary person) into an amara (immortal). The Lord has been installed on top of those stairs. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 632

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ ಸಂಯಕ್ ಕೃತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, July 9, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 554

Universe abounds in many an architecture of nature. Again based on these, several man-made sculptures also have sprung up. Similarly in these teertha-kshetras, many ways are designed ingeniously to lift us from being mere humans to being divine. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 631

ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಷವೇರಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಿಂಸೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗದಿದ್ದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ತೋಳು ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಸಾಮಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, July 8, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 553

The primary features of sun are heat and light. But to realize them we require a medium like a land or a wall or a door etc. However, when the sun itself is absent, the media do not exhibit heat or light. Likewise, in the absence of the Brahma-bhaava there is no use of these teertha-kshetras. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 630

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಜೀವನವೇ ಯುದ್ಧ. ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪಾ ಯುದ್ಧ? - ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಧ್ಯೇಯವಿರಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಮೈಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ (Seಠಿಣiಛಿ) ಆದರೆ ಹಾನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವುದಾವುದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಬೇಕು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, July 7, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 552

"What is there in a Teertha (Holy River)? After all it is just water!" may be the contemptuous jargon of some people. But though it is water, there is energy behind it; take note of this before talking ill of it. For, by merely looking at water, matter may be lost! For example, although water contains electricity, is it not necessary to perform some operations to tap it out? In a similar manner, some functions need to be performed to transmute water into a teertha. Actually some good literature should be presented about it. Water should be transformed into teertha (holy water) through sublime sentiments. For this to happen, it has to undergo certain processes; internal teertha-bhaava accompanied by appropriate literature should flow into it to bring about this transformation. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 629

ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರಾಜ್ಯ, ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಶಸ್ತ್ರ ಇವು ಎಂದೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, July 6, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 551

A saadhana (instrument) should be capable of leading us to the saadhya (goal). In the same spirit, teertha-kshetra too should act as a map leading to the mind of the Maharshis. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 628

ಅಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಕಾರುಣ್ಯಗಳುಂಟಾದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಅಪಾಯ. ಕುರು ಎದ್ದರೆ, ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದರೆ,ವೈದ್ಯ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕೆ, ಬೇಡವೇ ? "ಅಯ್ಯೋ ! ದುರ್ಮಾಂಸವಾದರೆನು? ಬೆಳೆದರೆ ಬೆಳೆಯಲಿ" ಎಂಬ ಕರುಣೆ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕಷ್ಟ. ರೋಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆ? ರೋಗ ಉಳಿಯಬೇಕೆ? ರೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿದ್ದರೆ ರೋಗ ಅಳಿಯಲೇಬೇಕು. ರೋಗದ ಮೇಲೆಯೇ ಕರುಣೆಯಾದರೆ ರೋಗಿಯ ಜೀವಹಾನಿ. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಕೆಲಸವೇನು? 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, July 5, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 550

What is the point in taking bath in the Ganges without knowing the aatma-teertha? It has no value. For, aquatic animals such as fish and frogs always reside in the river! If the internal aatma-teertha is summoned and its maadhurya is mixed with it, then one relishes the sacredness (of the bath).To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 627

ಕ್ಷತ್ರಧರ್ಮವರಿಯದ ಆರ್ಜುನ ಅಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಕರುಣೆ ತೋರಿದ. ಅದು ವಿವೇಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಕರುಣೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಹೃದಯದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ "ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವೋತ್ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ" ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, July 4, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 549

Whenever the mind of the mahaatmas mingles in the water (of the river) the water acquires teerthatva. When people take bath in such a tranquil and sublime teertha with a limpid mind and with that same mood, it becomes teertha-snaana (Holy dip). 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 626

ಜೀವ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಚೆನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೋ ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಆಯುಧ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಯುಧಗಳಿಗೇನು ಕೆಲಸ? 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, July 3, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 548

The jnaanis bestow teertha-rupa (sacredness) on all the places they tread upon. Teerthee kurvanti teerthaani teerthabhutaa hi saadhavah. As the mahaatmas stroll- be it a forest or a mound- it becomes a sacred place. The site where paramaguru steps upon becomes a teertha. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 625

ದೇವನಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಂದಾಗ ದೇಹಕ್ಕಿಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದೊಡಗೂಡಿದ ಜೀವನು ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ, ಸಮಾಜ, ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಜೀವದ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, July 2, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 547

The place where a realized soul resides is indeed a teertha (sacred place). Their words qualify to be teertha! Their touch, their sight, everything is teertha, undoubtedly. For, their personality reflects their manodharma (state of mind) shaped by the vision of the aatman. It is only by the virtuosity of such revered men that the teertha acquires teerthatva (holiness) 'Teerthi kurvanti teerthaani'. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 624

ಆತ್ಮನಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನೀತಿಯನ್ನು ಆರ್ಯರು (ಜ್ಞಾನಿಗಳು) ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಧಿಗೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸರಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಉಳಿದುದನ್ನು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಕೂಡದೇಕೆ? 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Wednesday, July 1, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 546

That which is extolled in the Vedas as 'Sa Brahma sa Shivah sendrah soksharah paramah Svaraat' is indeed an entity visible only to the inner eye, and not to the external senses. However its fragrance is cast on to the stone, wood and mud while imbuing them with the sentiments of the Lord. This would facilitate the mind of the pilgrims to be drawn to this exalted state. Our country has still retained the glorious tradition of establishing such divine pilgrim centers. Notice that when we smell a box of Kasturi (musk) the aroma is not of the empty box! It is due to the Kasturi musk that is filling it.  

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 623

ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಷಡ್ವೇಷ್ಟನಗಳಿವೆ. ಪಂಚಋಣಗಳಿವೆ. (ದೇವಋಣ, ಋಷಿಋಣ, ಪಿತೃಋಣ, ಮನುಷ್ಯಋಣ, ಭೂತಋಣ). ಇವುಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನನಿಂದಲೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇದೆ.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, June 30, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 545

(In answer to a question on which is the greatest kshetra?) Lokaguru (Master of the Universe) has created this kshetra (body). If you ask me which one is the peerless kshetra, I would say the Kshetrajna (Jiva) residing inside this kshetra is the exalted entity. Next, all those kshetras wherein the Paramaatma who engulfs the kshetra and kshetrajna is firmly established and is reflected are truly great. There is no need to praise one kshetra while decrying the other. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 622

ಬ್ರಹ್ಮ-ಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ತಲೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೈ ತರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಾಹು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು. ತಲೆ ತೆಗೆದರೆ ನಾಡಿಗೂ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ - ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅಂತೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವವನು ಬೇಕು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Monday, June 29, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 544

Suppose we are interested in taking a person to a kshetra unknown and hitherto unseen by him, then we must start from a place already known to him. If he has to travel alone, then he should be provided with a map with explanations indicating the route from his place of residence (or a known place close) to the destination. In the same way, to lead those who have never crossed the domain of senses to the realizable Paramaatman in daharaakasha, we must start the route map from the world of senses alone. It is precisely out of this sense of kindness that our maharshis have created the pilgrim centers.  

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 621

ಐಹಿಕ - ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಅಡ್ಡಿಯೇ ಕ್ಷತಿ. ಅಂತಹ ಕ್ಷತಿಯುಂಟುಮಾಡುವವರೇ ದಸ್ಯುಗಳು. ಆ ದಸ್ಯುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರ.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, June 28, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 543

Presently we have come to a pilgrim centre. However, we have brought another Kshetra along with us. That is our own body! Without the accompaniment of this kshetra we can never visit any pilgrim center. This body is called by the name kshetra as is clear from the sloka "idam shareeram kaunteya kshetram ityabhidheeyate". The kshetrajna (Jiva – the lord of the body) resides here and Paramaatma (the Supreme Lord) stays along with the kshetrajna. Thus we bring with us Paramaatma, kshetrajna and kshetra and we call the external sacred land, which is a representation of these, also a kshetra. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 620

ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಸತ್ಯವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಸಲು ಕ್ಷಾತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮ-ಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮಾಗಮವೂ ಅದಕ್ಕೇ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಆಳುವವನೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯ.  


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, June 27, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 542

Realized souls transformed their own bodies into kshetras (pilgrim centers). Having experienced the Uttama Purusha (Supreme Lord) within their own body, they then brought this kshetra to the outside world too in the form of Teertha-Kshetras as is evident in the sayings such as Kaashee Kshetram Shareeram.  

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 619

ಜೀವನವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡ. ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆಳಬೇಕು. ಯಾರೇ ಆಳಿದರೂ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಆಶಯ ಅಪಹಾರವಿಲ್ಲದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆಳಬೇಕು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, June 26, 2020

Nectarine Nuggets of Mahaaguru - 541

Maharshis have bestowed upon us the pilgrimage centers so that His compassion flows through our life making it Satya-Sundara-Mangala. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages