Monday, August 31, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 684

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆತರಲು ಮೆಮೊರಿಹಾಲ್ (ಸ್ಮಾರಕಮಂದಿರ) ಕಟ್ಟಿದರು. ಆ ಮೆಮೊರಿಹಾಲ್ಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇವಾಲಯಗಳು. ನಾವು ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಯಾನವಾಗಿ, ವಿಮಾನವಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ವೈಕುಂಠದವರೆಗೂ ಏರಿಸುವ ವಿಷಯವಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages