Saturday, October 3, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 717

ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲೇನಿದೆ? ಬರೀ ವಾಟರ್ (Water) ತಾನೇ? ಎಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಆದರೂ ವಾಟರ್ನ ಹಿಂದೆ ಎನರ್ಜಿ (Energy) (ಶಕ್ತಿ) ಇದೆಯಲ್ಲಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ವಾಟರ್ ನೋಡಿದರೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ (Matter) ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವದಿಂದ ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಸ್ತೀರ್ಥಭಾವವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಅದರ ಸಹಿತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ (Electricity) ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕೆಲವುಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡೆಯಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages