Tuesday, November 29, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಇಟ್ಟಿಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದುಕಕ್ಕಸ್ಸಿಗೆ, ತಲೆಯೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, November 27, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

Observe the evolution of Life Principle. That Praṇava which was originally in the form of Jyoti and then Nāda has continuously put its foot forward in the evolution. While the infant emerges from the womb of the mother following the steps of Jyoti, the mother who rears the child should see that its steps are in concurrence with its previous steps. When she does this, she qualifies for the tribute expressed in the dictum "Mātṛ dev́  ó bhava" and deserves to be worshiped. If ever we had mothers who would make their tiny tots follow the footsteps of the Lord, our country would certainly not have been in this sorry state of affairs.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, November 26, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

Look at the development of the tree: Right from the sprout, the sap runs through the trunk, branch, the sub-branch, the bark, flower, unripe and half-ripe fruit, the ripened fruit and finally the seed; all these keep sending their messages to the root regarding their birth, evolution and deluge. In the same way, in the Tree of Life of the humans too, the Mūlajyoti (the Supreme Lord) is the Root. Without severing from this Root, but referring to it every aspect from birth to death through the evolution, should be the natural way of life.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, November 24, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ದೇಹ ಮಲಿನವೇ ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, November 22, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ದೇಹವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಜಟಿಲವಾದ ಯಂತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಬೇಕು.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, November 20, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

It is the Lord who stands as the Source of life and holds it as its Root. Do not ever forget Him. Preserve and protect this Root. A tree is reduced to a dry-tree if it gets separated from its roots by being infected by insects. Life, without Him, would be dry, devoid of its sap. Therefore do not spoil it. Without His connection who is its very Essence, life becomes insipid.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, November 19, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

Life is double-faced like the bird called the 'Gaṇḍa- Beruṇḍa'; one face is called Gaṇḍa and the other Beruṇḍa. This extra-ordinary bird has the capability to fly both in the terrestrial and celestial spheres. In this life too, although the body is one, there exist two path-ways in it; one is Pravṛtti (mundane aspects) and the other Nivṛtti (spiritual aspects). Our aim should be to structure a four-facetted fence– Caturbhadra-which is consistent with the requirements of both of these aspects. All our trials and tribulations must be to achieve this end in our life.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, November 17, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಶರೀರವು ಸೃಷ್ಟಿಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಂದರೂ ಅದು ವಿರೂಪವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಭೂತಗಳು ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲು, ಭೂತಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಚೋದಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, November 15, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಭಗವಂತ ನರರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನಪ್ಪಾ. ಅವನು ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವಿಗಳ ಹಿತಸಂಕಲ್ಪವು ಅವನಲ್ಲುಂಟು. ಸಂಕಲ್ಪವು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತಿರಬೇಕು.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, November 13, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

It is true that every animal or insect is trying its best for its livelihood. The human being too struggles for the pleasures of this terrestrial life; however, there does exist a need for an effort for his spiritual life too. Leading a life by supplying the various types of 'food' for pacifying the senses and being contended based on the sensual pleasures is what constitutes the worldly or outer life. However there are many noble souls who have gone further by leading a life taking refuge in the Ātman; theirs constitute the spiritual or inner life.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, November 12, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

A profession which is in tune with the worldly life is essential. The way to conduct oneself in life is akin to the swimmer who can get back to the shore (bank) after swimming! On the other hand, if he is overpowered by the river current and fights for his life, that verily becomes his life pattern. Of course, one can notice hundreds of varieties of behavior in people caught in the current. Such a pattern does not constitute the real-life norm. Similarly, people have been caught in the deluge of Māyā. Alas! Even then there is a competition amongst them as to who is the first in this inundation. Here doubtless everyone is trapped in the torrent; there is no first or last in this endeavour. None of these is ideal.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, November 10, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಜೀವವು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಹವಾದರೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ``ರಾಕೆಟನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರ್ಲೋಕಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಂಟು. ಐಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಾರುವ ಯಂತ್ರವಿದಾಗಿದೆ.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, November 8, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ನಾವು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಉಂಟು. ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಬಹುದುಕಾರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ-ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಬಾಹ್ಯಾಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ವೈಕುಂಠಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಯಾನವಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಯಂತ್ರ-ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆಗಬೇಕು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ರೈಲು, ಬಸ್ಗಳಾಗಬೇಕು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹಡಗಿನಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿದರೆ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಒಂದೇ  ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಗತಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಯಂತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನಾವೇ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕುಳಿತು ಭೌತಿಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ  ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ  ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಗವುಂಟು. ವೈಕುಂಠಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೂ ಜಾಗವುಂಟು. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಪತಿತನಾಗಬಾರದು. ಪತನಭೀತಿ ಇರಬಾರದು. ದಿವಿಯೋ ಭುವಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ತನ್ನ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ  ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಬೇಕು.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, November 6, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

Which is the model for leading our lives? Is it the Russian type or the British type or the American? No; none of these types is an ideal one; in fact these are non-perfect ones. That alone is an exemplary life which does not go against the intent of Life's Source.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, November 5, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

In the physical domain, Yuri Gagarin has become very famous for journeying into outer space for the first time crossing the gravity of Earth. However, if one reaches the state of Effulgence which exists far beyond not only the physical domain but also the divine and spiritual domains, imagine the ecstatic joy one derives! The former stems from the information related to the senses while the latter is the joy of the pure-hearted pious people present beyond the sensual plane.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Friday, November 4, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಶರೀರಮಾದ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮಸಾಧನಮ್ ಎಂಬಂತೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಶರೀರವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕು.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾದರೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಗೇಹವು ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೋ  ಅಂತೆಯೇ ಆತ್ಮನ ಗೇಹವಾದ ದೇಹವು ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯಕ.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages