Saturday, December 31, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಲೋಕವು ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಗುಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ, ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದರೆ ಕರಟ, ಚಗರೆ, ಮಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪರಿಪಕ್ವವಾದಾಗ ಅದೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತೆ.
To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, December 27, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

``ಮೇಲೆ ನೋಡಯ್ಯಾ, ಅಮೃತಫಲ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಲೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೇ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ  ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ, ಅವುಗಳ ಅವಲಂಬನದ ಮೇಲೆಯೇ ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಜೀವನದ ಮೂಲದ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು  ಹರಿಸಲೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, December 24, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಮರಹತ್ತಿರುವವನು ಎಷ್ಟೇ ಭರವಸೆಕೊಟ್ಟರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಯ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜೀವನವೃಕ್ಷದ ಶಾಖೆಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವವು ಭಗವಂತನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು ಎಂದು ಕರೆದರೂ ಅವುಗಳ ಕೈ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಜೀವನವು ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ ಎರಡರ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಮುಖ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಕರ್ಮವಿರಬೇಕು. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಜೀವನ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತಮಗನುಗುಣವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ  ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆಯೇ? ಕಿವಿ ನಸ್ಯ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆಯೇ? ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಆತ್ಮನೂ ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪದ  ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ  ಕರ್ಮ, ಹೀಗೆ  ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ  ಎರಡರ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, December 11, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

He alone is the father who discerns and brings forth what flows from the Cosmic Parents towards the Jīva. He indeed is the father who answers the question: "Father! What have you brought here?" with these words: "I have brought forth Jñāna". When that Jñāna on its own accord wishes to permeate, the one who harbours and nourishes it is the mother. And the one who places this nourished child in the state of Jñāna is called the Guru (Preceptor). Varied jobs have to be performed at various stages of one's Life.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, December 10, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

While beseeching the hand of a girl for a bride it is customary to say: "Please suffuse our house with your daughter;" it does not imply a very fat lady to be brought as a bride! It should be construed as a request for "infusing the house with the inner Light of the Ātman as a grand matriarch".To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, December 8, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳೆಲ್ಲಾ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಜೀವ ಬೇಕು. ಜೀವವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಾ ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವದ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳು.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, December 6, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಜೀವನವು ಈಶ್ವರಾಧಿಷ್ಠಿತವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಉಂಟು. ಜೀವ ಉಂಟು. ಅವೆರಡೂ ಬೇರೆಯಾಗದಂತೆ ಭರಿಸುವ ಧರ್ಮವುಂಟು. ಅಂತೆಯೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಲೋಪಬಾರದಂತೆ ಶಾಸನ ಮಾಡುವ ದಂಡವುಂಟು. ಅದನ್ನು ಅಪಹರಿಸದ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಉಂಟು.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, December 4, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

A mother brings up her child which, coming of age, in turn rears its own child. If the creation is carried forward this way and the creeper of progeny pervades without contradicting the Will of the Lord, then all the Ṛṣis and Gods would be delighted. The woman who nourishes her off-springs in this manner is indeed worthy of worship.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, December 3, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

If it is merely a question of nurturing a child, it is common in all the animals too. However, the method of child- upbringing in the family of a Jñāni involves bringing forward the Ātman, keeping its Effulgence, Ānanda, Jñāna and Purity intact.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, December 1, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐರನ್ ಎಂದು, ಒಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡಾಣೆ ಸಾಮಾನು ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಭೌತಿಕ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಶರೀರದ ಬೆಲೆಯೇನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಅನರ್ಘ್ಯವಾದುದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ತರಹ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, November 29, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಇಟ್ಟಿಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದುಕಕ್ಕಸ್ಸಿಗೆ, ತಲೆಯೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, November 27, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

Observe the evolution of Life Principle. That Praṇava which was originally in the form of Jyoti and then Nāda has continuously put its foot forward in the evolution. While the infant emerges from the womb of the mother following the steps of Jyoti, the mother who rears the child should see that its steps are in concurrence with its previous steps. When she does this, she qualifies for the tribute expressed in the dictum "Mātṛ dev́  ó bhava" and deserves to be worshiped. If ever we had mothers who would make their tiny tots follow the footsteps of the Lord, our country would certainly not have been in this sorry state of affairs.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, November 26, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

Look at the development of the tree: Right from the sprout, the sap runs through the trunk, branch, the sub-branch, the bark, flower, unripe and half-ripe fruit, the ripened fruit and finally the seed; all these keep sending their messages to the root regarding their birth, evolution and deluge. In the same way, in the Tree of Life of the humans too, the Mūlajyoti (the Supreme Lord) is the Root. Without severing from this Root, but referring to it every aspect from birth to death through the evolution, should be the natural way of life.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, November 24, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ದೇಹ ಮಲಿನವೇ ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ!
To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, November 22, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ದೇಹವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಜಟಿಲವಾದ ಯಂತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿತ್ವ ಬೇಕು.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, November 20, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

It is the Lord who stands as the Source of life and holds it as its Root. Do not ever forget Him. Preserve and protect this Root. A tree is reduced to a dry-tree if it gets separated from its roots by being infected by insects. Life, without Him, would be dry, devoid of its sap. Therefore do not spoil it. Without His connection who is its very Essence, life becomes insipid.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, November 19, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

Life is double-faced like the bird called the 'Gaṇḍa- Beruṇḍa'; one face is called Gaṇḍa and the other Beruṇḍa. This extra-ordinary bird has the capability to fly both in the terrestrial and celestial spheres. In this life too, although the body is one, there exist two path-ways in it; one is Pravṛtti (mundane aspects) and the other Nivṛtti (spiritual aspects). Our aim should be to structure a four-facetted fence– Caturbhadra-which is consistent with the requirements of both of these aspects. All our trials and tribulations must be to achieve this end in our life.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, November 17, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಶರೀರವು ಸೃಷ್ಟಿಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಂದರೂ ಅದು ವಿರೂಪವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಭೂತಗಳು ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲು, ಭೂತಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಚೋದಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, November 15, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಭಗವಂತ ನರರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನಪ್ಪಾ. ಅವನು ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವಿಗಳ ಹಿತಸಂಕಲ್ಪವು ಅವನಲ್ಲುಂಟು. ಸಂಕಲ್ಪವು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತಿರಬೇಕು.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Sunday, November 13, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

It is true that every animal or insect is trying its best for its livelihood. The human being too struggles for the pleasures of this terrestrial life; however, there does exist a need for an effort for his spiritual life too. Leading a life by supplying the various types of 'food' for pacifying the senses and being contended based on the sensual pleasures is what constitutes the worldly or outer life. However there are many noble souls who have gone further by leading a life taking refuge in the Ātman; theirs constitute the spiritual or inner life.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Saturday, November 12, 2022

Sriranga Mahaguru - Nectarine Nuggets

A profession which is in tune with the worldly life is essential. The way to conduct oneself in life is akin to the swimmer who can get back to the shore (bank) after swimming! On the other hand, if he is overpowered by the river current and fights for his life, that verily becomes his life pattern. Of course, one can notice hundreds of varieties of behavior in people caught in the current. Such a pattern does not constitute the real-life norm. Similarly, people have been caught in the deluge of Māyā. Alas! Even then there is a competition amongst them as to who is the first in this inundation. Here doubtless everyone is trapped in the torrent; there is no first or last in this endeavour. None of these is ideal.To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Thursday, November 10, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಜೀವವು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಹವಾದರೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ``ರಾಕೆಟನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರ್ಲೋಕಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಂಟು. ಐಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಾರುವ ಯಂತ್ರವಿದಾಗಿದೆ.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages

Tuesday, November 8, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ನಾವು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಉಂಟು. ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಬಹುದುಕಾರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ-ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಬಾಹ್ಯಾಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ವೈಕುಂಠಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಯಾನವಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಯಂತ್ರ-ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆಗಬೇಕು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ರೈಲು, ಬಸ್ಗಳಾಗಬೇಕು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹಡಗಿನಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿದರೆ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಒಂದೇ  ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಗತಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಯಂತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನಾವೇ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕುಳಿತು ಭೌತಿಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ  ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ  ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಗವುಂಟು. ವೈಕುಂಠಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೂ ಜಾಗವುಂಟು. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಪತಿತನಾಗಬಾರದು. ಪತನಭೀತಿ ಇರಬಾರದು. ದಿವಿಯೋ ಭುವಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ತನ್ನ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ  ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಬೇಕು.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages