Wednesday, September 16, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 700

ಭಗವಂತನು ಒಮ್ಮೆ ಮೌನವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾತನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಲಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಾರ್ಥಿವವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಅಪಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು, ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರಪ್ಪಾ. 
 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages