Wednesday, June 24, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 616

ತಾಯಿಯ ಉದರದಿಂದ ಬರುವ ಬಳಿಕ ಜಾಗ ಕೊಡುವುದು ಮಾತೃಭೂಮಿ. ಜಲೋದಯ ಶಿಲೋದಯವಾಗಿ ಭೂಪತನವಾದರೆ ಮಗು ಅಂಗತ್ತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಭೂಪತನವಾದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಗೊಡದೇ "ದ್ಯೌಃ ಪಿತಾ" ಎಂದು ಅಂಗತ್ತನಾಗಿ ಮಲಗಿ ಊರ್ಧ್ವದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸ್ತಿಮಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಲಗಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜಾಗಕೊಟ್ಟು, ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಾನೊಂದು ಶಯ್ಯೆಯಂತಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ ಭಾರತಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಕೂಡದು. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages