Tuesday, May 5, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 566

ಕೊಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ಲೋಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಗೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ, ಕಾಂಡ ಶಾಖೆಗೆ, ಶಾಖೆ ಉಪಶಾಖೆಗೆ, ಉಪಶಾಖೆ ಚಿಗುರಿಗೆ, ಚಿಗುರು ಹೂವಿಗೆ, ಹೂವು ಕಾಯಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ-ಹೀಗೆ ಕೊಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ದೈವಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ, ಲೌಕಿಕವಾಗಿ.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages