Monday, July 27, 2020

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta) - 649

ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಭಾರತಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಹೊರಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ, ಶಿಲ್ಪ, ಕಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಶರೀರದ ರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅವರ ಅಂತರ್ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದಾಗಿದೆ. 

 


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages