Tuesday, March 22, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಬಾಳಿದರೆ ಸತ್ಯದೊಡನೆ ಬಾಳಬೇಕು. ಅಸತ್ಯದೊಡಗೂಡಿದ ಬಾಳಿಗಿಂತ ಮರಣವೇ ಲೇಸು. ಬಿದ್ದುಹೋಗುವ ಶರೀರ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಬೀಳುವುದೇ. ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಅದನ್ನುಳಿಸಲು ಮಡಿದರೂ ಜೀವನ ಸತ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.


To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages