Thursday, October 20, 2022

ಶ್ರೀರಂಗ ವಚನಾಮೃತ (Sriranga Vachanamruta)

ಮಥನ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಷ, ಅಮೃತ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೇಪ್ಪಾ! ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅಮೃತವಪ್ಪಾ! ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ - ಮಾರ್ಗವು ಭಗವದ್ವಿರೋಧವಾದಾಗ - ವಿಷವಾಗುತ್ತೇಪ್ಪಾ.
To know more about Astanga Yoga Vijnana Mandiram (AYVM) please visit our Official Website, Facebook and Twitter pages